IP Zollspedition GmbH

位置

图片

IP Zollspedition StandortImage
 • 更多的信息

 • 地址

  IP Zollspedition GmbH

  Matthias-Claudius-Str. 10
  23909Ratzeburg
  Germany

  电话号码:+49 40 333 976 0
 • 公司详细资料

  建校时间:1990

  语言:德语, 波语, 英语

 • 服务

   海关服务
  • 内部贸易统计报告
  • 兽医卫生检验
  • ATA通关(暂准进口货物通关)
  • 国际公路运输证
  • 过境程序
  • 财务代理
  • 进出口清关
   附加勤务
  • 海关出口登记
  • 海关进口登记
  • 出口清关
  • 海关申报
Loading